เดือน กันยายน 2565

 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียดแนบ...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบ...
 • ขออนุมัติแผนการจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการประชุมเสวนาทิศทางการขับเคลื่อนด้านการปศุสัตว์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อความยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร รายละเอียดแนบ...

เดือน สิงหาคม 2565

 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบ...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อ วัสดุประกอบการฝึกอบรม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้าง Product Champion ของกลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบ...
 • ขออนุมัติแผนการจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประจำศูนย์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบ...
 • ขออนุมัติแผนการจ้างเหมาบริการ สำหรับจัดทำวิดีทัศน์(VDO) สำหรับใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบ...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการดำเนินงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ รายละเอียดแนบ...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในการดำเนินงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ รายละเอียดแนบ...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายละเอียดแนบ...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบ...

เดือน กรกฎาคม 2565

 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบ...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบ...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กิจกรรมรอง โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจ้างเหมาบริการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงาน ตามกิจกรรมหลัก: การพัฒนาหารผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมรอง: เครื่อข่ายสัตว์พันธ์ุดีกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2565
  รายะละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์สำหรับ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ชุมชนผู้นำ VRIO สำหรับใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2565
  รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์สำหรับ กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับ กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขอนุมัติแแผนการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กข 1999 แม่ฮ่องสอน รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขอนุมัติแแผนการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บค 5917 แม่ฮ่องสอน รายละเอียดแนบท้าย...

เดือน มิถุนายน 2565

 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ (กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ) ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมการคัดเลือก Smart Farmer ดีเด่นระดับจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจ้างเหมาบริการ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาตลาดและจัดระบบนิเวศสินค้าบริการของชุมชนสำหรับใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ชุมชนผู้นำ VRIO สำหรับใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับ กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขอนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายละเอียดแนบท้าย...

 

เดือน พฤษภาคม 2565

 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมที่ 2 และเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมที่ 2 และเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีแบบประณีต ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดจ้างทำเอกสารจัดจ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร การส่งเสริมให้พัฒนาฟาร์มเข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) และเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ (GAP) ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดจ้างทำเอกสารจัดจ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารการจัดการฟาร์มโคเนื้อแบบประณีต ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจ้างเหมาจัดทำวัสดุประกอบการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ประจำปี 2565 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กข 998 แม่ฮ่องสอน รายละเอียดแนบท้าย...

 

เดือน เมษายน 2565

 • ขออนุมัติแผนการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กข 998 แม่ฮ่องสอน รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการไก่ไข่พระราชทาน ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ (กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ) ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบท้าย...

 

เดือน มีนาคม 2565

 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุประกอบการจัดเวทีการมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2565 หลักสูตร "จัดเวทีการมีส่วนร่วมในโรงเรียนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร" รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนจ้างเหมาจัดทำวัสดุประกอบการจัดเวทีการมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2565 หลักสูตร "จัดเวทีการมีส่วนร่วมในโรงเรียนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร" รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุเวชภัณฑ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการฝึกอรมอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร "การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์" ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการฝึกอรมอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร "การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์" ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการฝึกอรมอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร "การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์" ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมกาพัฒนาสุขภาพสัตว์ (กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ) ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัิติแผนจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการไก่ไข่พระราชทาน รายละเอียดแนบท้าย
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการควบคุมและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบท้าย...

 

เดือน กุมภาพันธ์ 2565

 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ประกอบการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการเกษตรและวัสดุเวชภัณฑ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง หลักสูตร "การผลิตอาหารสัตวืปีกโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น" รายละเอีบดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุประกอบการฝึกอบรมโครงการจัดประชุมเวที 3/5 ประสาน แบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (ไวนิล) รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการเกษตรและวัสดุเวชภัณฑ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุประกอบการฝึกอบรมโครงการจัดประชุมเวที 3/5 ประสาน แบบมีส่วนร่วม ภายใต้โรงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (10 ก.พ. 65) รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer รายละอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุฝึกอบรม หลักสูตร สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปสุสัตว์ รายละเอียดแนบท้าย...

เดือน มกราคม 2565

 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุไวนิลสำหรับใช้ในการฝึกอบรมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) รายละเอียดแนบท้าย...
 • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการฝึกอบรมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) รายละเอียดแนบท้าย...