508764

วันที่  8 พฤศจิกายน 2564  เวลา 10.00 น.  น.สพ.ดร.อนิรุธ  เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ จุดถวายรายงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
ทั้งนี้ กิจกรรมปศุสัตว์โรงเรียน ประกอบด้วย
1. กิจกรรมการเลี้ยงสุกร (ลูกผสมพื้นเมือง) จำนวน 5 ตัว 
2. กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ (โรมันบราวน์) จำนวน 50 ตัว ปัจจุบันให้ผลผลิตไข่เฉลี่ยวันละ 30 ฟอง 
3. กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 40 ตัว  
4. กิจกรรมการเลี้ยงเป็ดเทศ จำนวน 40 ตัว
       
ซึ่งผลผลิตจากปศุสัตว์ จำหน่ายให้โรงอาหารผ่านระบบสหกรณ์ เพื่อประกอบอาหารแก่เด็กนักเรียน  โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายภารกิจรับเสด็จฯ ในการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ (ไก่ สุกร) พร้อมอาหาร  และการควบคุมดูแลไม่ให้มีสุนัขจรจัด และสัตว์ประเภทอื่น ในบริเวณสถานที่พิธีการและตลอดเส้นทางเสด็จฯ รวมทั้งหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
****************************
รายงานโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน