1576

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการอุดมศึกษร่วมมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจําปี 2555 CMRU One for All 2022 @Mae Hong Son Campus เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งการสนับสนุนด้านวิชาการ การศึกษาวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน ซึ่งกิจกรรมจะมีไปจนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

--------------------
รายงานโดย: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน