372251

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเชิญชวนอนุรักษ์ความเป็นไทย ด้วยการสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าชาติพันธุ์ เป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

-------------------------------
รายงานโดย: ฝ่ายบริหารทั่วไป/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน