บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

anirut

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ben

  darika  
 korn  pin  sri
emm nong  

 

 

 • กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

yutasat
toon
 
nai

 

 

 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

   pond  
piyasit peerapat tanakit
tong tee  

 

 

 •  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ • กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

                                               
kung wut 

 

 

 • ปศุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

                        boy 
bank sut 

 

 

 • ปศุสัตว์อำเภอขุนยวม
kunyuam
chai
poom

 

 

 • ปศุสัตว์อำเภอปาย
rew 
bee

 

 

 • ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง

                         rangsit 
yai  mick 

 

 

 • ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย

mongkon
va can

 

 

 • ปศุสัตว์อำเภอสบเมย
nim 
max

 

 

 • ปศุสัตว์อำเภอปางมะผ้า
wanchai 
 dy