62357
วันที่12 กันยายน พ.ศ.2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายมงคล เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียงรักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอ แม่ ลาน้อย พร้อมด้วยนายไชยยศ แจ้งใจ จพง.สัตวบาลและนายพีรพัฒน์ พงศ์ไพรภูมิ พนง.ผู้ช่วยสัตวแพทย์ปฏิบัติงานติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือตาม พระราชดำริ (โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอนฯ ) ในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ผลการปฏิบัติงาน

1.ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือแก้จนฯ

    1.1 ประเมินราคา โคเพศผู้อายุครบ 18 เดือน จำนวน 2ตัว -ลูกที่เกิดจากแม่โคหมายเลข185805NC00227 -ลูกที่เกิดจากแม่โคหมายเลข185805NC00230 ของนายประสิทธิ์ กันยี่เกต 66/4 ม.4 บ.ท่าผาปุ้ม ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

2.ตรวจสุขภาพแม่โคถ่ายพยาธิแม่โค

3.แนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์การป้องกันโรคพร้อมทั้งให้คำแนะนำส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ การเก็บสำรองวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร(เปลือกข้าวโพด)และการทำอาหารหมักใว้เลี้ยงสัตว์

4.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน (LSD) ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน (LSD) ในโค – กระบือ และพ่นหมอกควันกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรค ให้กับเกษตรกร จำนวน 1ราย คอกสัตว์ 1 คอก

.....................
รายงานโดยปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย