371539

วันที่ 8 กันยายน 2565 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายราชัน มณีธร ปศุสัตว์อำเภอสบเมย พร้อมนายสมชาย พรมลอองวัน ตำแหน่ง จพง.สัตวบาลชำนาญงานร่วมประชุม ประชุมคณะกรรมการ ทำงานระดับอำเภอครั้งที่ 1 /2565 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมยและแม่สามแลบ โดยมี นายธนดล สถาวรเวทย์ ปลัดอำเภอสบเมย เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน มีหน่วยงาน 13 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมการค้าชายแดนสาละวิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วาระการประชุมดังนี้
1.ทิศทางการดำเนินงานของสถานบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
2.สรุปและรายผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมยและแม่สามแลบ (ด้านปศุสัตว์) ปีงบประมาณ 2565
3.สรุปแผนงาน งบประมาณ 2565

-------------------------
รายงานโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสบเมย