• ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำหรับปรับปรุงโรงเรือนฯ

          - หนังสืออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำหรับปรับปรุงโรงเรือนฯ

  • ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำเอกสารในการฝึกอบรม

          - หนังสืออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • รายละเอียดประกาศ

          - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร และวัสดุเวชภัณฑ์  โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนและชุมชนฯ

          - ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร และวัสดุเวชภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

          - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไก่ไข่ (เพศเมีย)

          - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ อาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่ไข่ 12 สัปดาห์ - เริ่มไข่ (20 สัปดาห์)

          - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑฺ์ยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์

          - ตารางการส่งมอบพัสดุ

 ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน