108621

วันอังคารที่  9 พฤศจิกายน 2564  เวลา 9.20 น.  นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5  น.สพ. อนิรุธ เนืองเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   นายรังสิทธิ์ ศิริคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง   นายวิจิตร จิตอารี รักษาการ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ จุดถวายรายงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และเวลาประมาณ  13.00 น.  นายธีรวิทย์  ขาวบุบผา  ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์  นายรังสิมันต์  พุ่มทอง  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  และนายมงคล  เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ จุดถวายรายงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว  อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกิจกรรมปศุสัตว์โรงเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ ประกอบด้วย
1. กิจกรรมการเลี้ยงเป็ดไข่ จำนวน 100 ตัว   
2. กิจกรรมการเลี้ยงสุกร จำนวน 8 ตัว 
3. กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 40 ตัว
 
และกิจกรรมปศุสัตว์โรงเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว ประกอบด้วย
1. กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 150 ตัว
2. กิจกรรมการเลี้ยงสุกรขุน จำนวน 9 ตัว 
3. กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 50 ตัว (ไก่ประดู่หางดำ 20 ตัว และไก่แม่ฮ่องสอน 30 ตัว) 
 
โดยผลผลิตจากปศุสัตว์ เช่น ไข่ไก่ ไข่เป็ด เนื้อสัตว์ เป็นต้น จำหน่ายให้โรงอาหารผ่านระบบสหกรณ์ เพื่อประกอบอาหารแก่เด็กนักเรียในโรงเรียน จะส่งผลให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น และได้รับความรู้จากการเลี้ยงปศุสัตว์ สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคต
 
****************************
รายงานโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน