274875

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมคณะ ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน/โครงการสำคัญต่างๆของกรมปศุสัตว์ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อรวบรวมนำเสนอผู้เกี่ยวข้องและกรมปศุสัตว์ต่อไป