กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

นายนพดล  พินิจ
รก.ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายปภาสพงษ์ จงชานสิทโธ
นายสัตวแพทย์ ชำนาญการ

น.ส.รัดดาพร โพธิตา
นักวิชาการสัตวบาล

นายวุฒิพงษ์ สิงห์พรหม
เจ้าพนักงานสัตวบาล