กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

นายนพดล  พินิจ
รก.ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายอัมรินทร์ เดชานุวัติ
นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ

นายกรจรัส ยะอุตม์
เจ้าพนักงานสัตว์บาลปฏิบัติงาน

นายปิยสิทธิ์ ปุรณะวิทย์
นักวิชาการสัตวบาล