กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

นายอัมรินทร์ เดชานุวัติ
นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ

นายกรจรัส ยะอุตม์
เจ้าพนักงานสัตว์บาลปฏิบัติงาน

นายปิยสิทธิ์ ปุรณะวิทย์
นักวิชาการสัตวบาล

นายวิรุฬกันต์ โลกา
นักวิชาการสัตวบาล