กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

นายนพดล  พินิจ
รก.ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสิทธิศักดิ์ คุณกัณหา
นายสัตวแพทย์ ปฏิบัติการ

นายชาติชาย ลาภเจริญดี
เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายอุดร กาใจ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายพิสูตร์ โชติเวทย์มณีกุล
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์