กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

นายวิจักษณ์ ติดชัย
นายสัตวแพทย์ ชำนาญการ

นางสาวสุธิดา  บวรศุภศรี
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

นายชาติชาย ลาภเจริญดี
เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายฤทธิศาสตร์ อินต๊ะปะ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายพิสูตร์ โชติเวทย์มณีกุล
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์