กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

นายปัญญาวัฒน์ อ่อนโยน
สัตวแพทย์อาวุโส
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

นายก้องภพ บุปผาเพชร
เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน

นางสาวจารุรัตน์ บุญเฉลย
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์