กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

นายนพดล  พินิจ
รก.ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายปํญญาวัฒน์ อ่อนโยน
สัตวแพทย์ อาวุโส
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

นายเสกสิทธิ์ แซ่เตียว
เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน

นางสาวจารุรัตน์ บุญเฉลย
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์