ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายนพดล  พินิจ
รก.ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางอำพร ธงสามสิบเจ็ด
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางเบญจมาศ บุญชู
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


นายประเสริฐ สองเป็ง
พนักงานขับรถยนต์

นายสาคร ชีพพานิชย์
พนักงานพิมพ์

นางสาวภัทรวดี มณัวัฒนพร
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

นางสาวปิ่นสุวรรณ ทองแดง
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล