ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางเบญจมาศ บุญชู
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวสุพิชญา  ลีภัทตราภรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายสาคร ชีพพานิชย์
พนักงานพิมพ์

นางสาวภัทรวดี มณัวัฒนพร
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

นางสาวปิ่นสุวรรณ ทองแดง
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล