แผน/ผลการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน(IDP)

รายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภายใต้ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562

 1. แบบฟอร์ม IDP A,B (รายละเอียด…)
 2. การนำเสนอโครงการพัฒนาที่โดดเด่น (รายละเอียด…)

หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

 1. แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (รายละเอียด…)
 2. รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (รายละเอียด…)
 3. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รายละเอียด…)

หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

 1. บันทึกสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รายละเอียด…)
 2. เนื้อหาบทเรียน (รายละเอียด…)

หลักฐานขั้นตอนการประเมิน

 1. สรุปแบบประเมินผลการเรียนรู้ (รายละเอียด…)
 2. แบบทดสอบก่อนหลัง (รายละเอียด…)

ลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

หลักฐานอื่น


รายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภายใต้ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2562

 1. แบบฟอร์ม IDP A,B (รายละเอียด…)
 2. การนำเสนอโครงการพัฒนาที่โดดเด่น (รายละเอียด…)

หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

 1. แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (รายละเอียด…)
 2. รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (รายละเอียด…)
 3. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รายละเอียด…)

หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

 1. บันทึกสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รายละเอียด…)
 2. เนื้อหาบทเรียน (รายละเอียด…)

หลักฐานขั้นตอนการประเมิน

 1. สรุปแบบประเมินผลการเรียนรู้ (รายละเอียด…)
 2. แบบทดสอบก่อนหลัง (รายละเอียด…)

ลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

หลักฐานอื่น


1. รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP รอบที่ 2/2561)

 • รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (แบบฟอร์มที่ 1)

 • รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (แบบฟอร์มที่ 2.1)

 • รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) (แบบฟอร์มที่ 2.2)

 • แบบฟอร์มสรุปรายงานตามตัวชี้วัด (แบบฟอร์มที่ 3.1, 3.2)

 • การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร (แบบฟอร์มที่ 4)

 • แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (แบบฟอร์ม IDP:A)

 • แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (แบบฟอร์ม IDP:B)

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิะ๊การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School Best Practice) 1 โครงการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

 


ตัวชี้วัดผู้บริหาร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1 ปี 2561

 • หลักฐานแผนงานการพัฒนา

แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) รอบที่ 1 ปี 2561

แผนพัฒนาสมรรถนะที่ต้องพัฒนา

โครงการพัฒนาโดดเด่นของหน่วยงาน

 1.  แบบตรวจสอบการรายงานผล(IDP) A,B
 2.  แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์
 3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้  ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา