งบทดลองรายเดือน

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

– งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564

– งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563

– งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

– งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563


เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
– งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 , (หมายเหตุ : ประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

– งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563

– งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563

– งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563

– งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563

– งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563

– งบทดลองประจำเดือนมีนาคม2563

– งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

– งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563

– งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562

– งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

– งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562


เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 , (หมายเหตุ : ประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

– งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562

– งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562

– งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562

– งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562

– งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562

– งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562

– งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

– งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562

– งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561

– งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

– งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561