งบทดลองรายเดือน

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562

– งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562

– งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562

– งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562

– งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562

– งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562

– งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

– งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562

– งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561

– งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

– งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

– งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 , (หมายเหตุ : ประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

– งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561

– งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561

– งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561

– งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561

– งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561

– งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561

– งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

– งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561

– งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

– งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

– งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

– งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560

– งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560

– งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560

– งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560

– งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560

– งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560

– งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560

– งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560