ปศุสัตว์อำเภอ

นายสุชาติ  มูลสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสมพงษ์ พิพัฒน์พงศ์ชัย
ปศุสัตว์อำเภอเมือง

นายปกรณ์ กลิ่นสุข
ปศุสัตว์อำเภอขุนยวม

นายไชยงค์ เจริญวงศ์
รก.ปศุสัตว์อำเภอปาย

นายรังสิทธิ์ ศิริคำ
ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง

นายมงคล เจริญเมือง
ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย

นายราชัน มณีธร
ปศุสัตว์อำเภอสบเมย

นายวันชัย เอี่ยมสะอาด
รก.ปศุสัตว์อำเภอปางมะผ้า

นางสาวรัตนาวลี   ลังกากาศ
เจ้าพนักงานสัตวบาล
ปฏิบัติงาน

นายวีรภัทร   เทพวงสา
เจ้าพนักงานสัตวบาล
ปฏิบัติงาน

นายวชิรา บุญจีน
เจ้าพนักงานสัตวบาล
ปฏิบัติงาน

นายสมชาย พรมลอองวัน
เจ้าพนักงานสัตวบาล
ปฏิบัติงาน

นายปาล วิริยะภาพ
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

นายภูมิ ปัญญาเยาว์
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

นายไชยศ แจ้งใจ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายสุรจิต ไพรวิทยากุล
เจ้าพนักงานสัตวบาล