ข้อมูลองค์กร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่อยู่ของหน่วยงาน  121 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ 0-5361-1580
โทรสาร 0-5361-2043
อีเมล์ pvlo_mhs@dld.go.th