ปศุสัตว์แม่ฮ่องสอนอบรมโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร ภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสบเมยและสหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด ดำเนินการอบรมโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร ภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  หลักสูตร “การจัดการฟาร์ม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP มาตรฐานการป้องกันโรคในฟาร์มปศุสัตว์ GFM” ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด ซึ่งสหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด  จำนวน 25 ราย โดยมีนายสัตวแพทย์ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม