ประกาศกรมปศุสัตว์ ประกวดราคาซื้อ โคเพศเมีย โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ประกวดราคาซื้อ โคเพศเมีย โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563