การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาแบบมีส่วนร่วมในการระบุปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพในโค

การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาแบบมีส่วนร่วมในการระบุปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพในโค และกระบือที่เลี้ยงปล่อยอิสระในพื้นที่อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2557