274875

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมคณะ ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน/โครงการสำคัญต่างๆของกรมปศุสัตว์ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อรวบรวมนำเสนอผู้เกี่ยวข้องและกรมปศุสัตว์ต่อไป

 

172371146 4069651273148105 6272072286312175011 n

วันที่ 23 เมษายน 2564
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงไก่ไข่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนและชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย คือเกษตรกร จำนวน 30 ราย โดยให้ความรู้การเลี้ยงไก่ไข่ การระบาดในไก่ การทำวัคซีนป้องกันโรคไก่ การดูแล การให้อาหารสำเร็จรูปการให้อาหารเสริม การทำโรงเรือน การให้ยาและวิตามิน ตลอดจนการบันทึกข้อมูล บัญชีฟาร์ม ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านห้วยขาน ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
วันที่ 11 มีนาคม 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินการฝึกอบรมนักเรียน หลักสูตร การเลี้ยงไก่ไข่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนและชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียน จำนวน 30 ราย โดยให้ความรู้การเลี้ยงไก่ไข่ การระบาดในไก่ การทำวัคซีนป้องกันโรคไก่ การดูแล การให้อาหารสำเร็จรูปการให้อาหารเสริม การทำโรงเรือน การให้ยาและวิตามิน ตลอดจนการบันทึกข้อมูล บัญชีฟาร์ม ณ โรงเรียนบ้านหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2564 013

12 มีนาคม 2564
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนดำเนินการฝึกอบรมนักเรียน หลักสูตร การเลี้ยงไก่ไข่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนและชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียน จำนวน 30 ราย โดยให้ความรู้การเลี้ยงไก่ไข่ การระบาดในไก่ การทำวัคซีนป้องกันโรคไก่ การดูแล การให้อาหารสำเร็จรูปการให้อาหารเสริม การทำโรงเรือน การให้ยาและวิตามิน ตลอดจนการบันทึกข้อมูล บัญชีฟาร์ม ณ โรงเรียนบ้านนาป่าแปก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน