>> วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ท่านปศุสัตว์เขต 5 และนายธีรวิทย์ ขาวบุพผา ผู้อำนวยการกองพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้นำข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ ของ จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมคืนกาดฮิมปาย (กาดมั่ว) ณ ลานกางเต็นท์ ภายในศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน
(รายละเอียด...)

>> วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายนพดล พินิจ รก.ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ,หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอปางมะผ้า ได้ไปเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ร่วมกับคณะครู ร.ร.ตชด.ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์อนุสรณ์ 2 อ.ปางมะผ้า เพื่อร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
(รายละเอียด...)

>> วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้ง นายราชัน มณีธร ปศุสัตว์อำเภอสบเมยและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2560
(รายละเอียด...)

>>ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559
(รายละเอียด...)
>> วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยนายวิจักษณ์ ติดชัย รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ออกปฏิบัติงานติดตั้งไมโครชิพให้กับกระบือเพศเมีย โดยมีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน ร่วมปฏิบัติงาน.
(รายละเอียด...)
>> วันที่ 9 เมษายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตร และผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมรับประทานอาหารเช้า และร่วมพูดคุยในงานโครงการต่างๆ ของจังหวัด.
(รายละเอียด...)
>> วันที่ 1 เมษายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธี.
(รายละเอียด...)
 

>> การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาแบบมีส่วนร่วมในการระบุปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพในโค และกระบือที่เลี้ยงปล่อยอิสระในพื้นที่อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2557
(รายละเอียด...)
>> การปนเปื้อนของปริมาณเชื้อก่อโรคที่พบในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ปภาสพงษ์  จงชานสิทโธ*1 สุภลักษณ์  ตันประยูร2)
(รายละเอียด...)

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุเวชภัณฑ์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 10 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข0-5361-1580 , 0-5361-2043ในวันและเวลาราชการ
(รายละเอียด...)
ประกาศสอบราคาวัสดุการเกษตรและวัสดุเวชภัณฑ์ตามแผนปฏบัติราชการประจำปีงบประมาณ2560
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข0-5361-1580 , 0-5361-2043ในวันและเวลาราชการ
(รายละเอียด...)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข 0-5361-1580 , 0-5361-2043 ในวันและเวลาราชการ
(รายละเอียด...)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร.0-5361-1580 โทรสาร 0-5361-2043

E-mail : pvlo_mhs@dld.go.th

นายนพดล พินิจ
รก.ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน