>> วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้ง นายราชัน มณีธร ปศุสัตว์อำเภอสบเมยและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2560
(รายละเอียด...)

>>ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559
(รายละเอียด...)
>> วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยนายวิจักษณ์ ติดชัย รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ออกปฏิบัติงานติดตั้งไมโครชิพให้กับกระบือเพศเมีย โดยมีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน ร่วมปฏิบัติงาน.
(รายละเอียด...)
>> วันที่ 9 เมษายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตร และผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมรับประทานอาหารเช้า และร่วมพูดคุยในงานโครงการต่างๆ ของจังหวัด.
(รายละเอียด...)
>> วันที่ 1 เมษายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธี.
(รายละเอียด...)

>> มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนารายได้มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยได้เชิญ นายอรรณพ เสือกระจ่าง ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนอโดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 35 ราย
(รายละเอียด...)

 

>> สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา.
(รายละเอียด...)
 

>> การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาแบบมีส่วนร่วมในการระบุปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพในโค และกระบือที่เลี้ยงปล่อยอิสระในพื้นที่อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2557
(รายละเอียด...)
>> การปนเปื้อนของปริมาณเชื้อก่อโรคที่พบในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ปภาสพงษ์  จงชานสิทโธ*1 สุภลักษณ์  ตันประยูร2)
(รายละเอียด...)

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุเวชภัณฑ์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 10 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข0-5361-1580 , 0-5361-2043ในวันและเวลาราชการ
(รายละเอียด...)
ประกาศสอบราคาวัสดุการเกษตรและวัสดุเวชภัณฑ์ตามแผนปฏบัติราชการประจำปีงบประมาณ2560
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข0-5361-1580 , 0-5361-2043ในวันและเวลาราชการ
(รายละเอียด...)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามโทรศัพท์หมายเลข 0-5361-1580 , 0-5361-2043 ในวันและเวลาราชการ
(รายละเอียด...)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร.0-5361-1580 โทรสาร 0-5361-2043

E-mail : pvlo_mhs@dld.go.th

นายนพดล พินิจ
รก.ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน